Vandaag geopend 09:30 - 21:00

Koopzondagactie: maak kans op 35,- shoptegoed

1 november 2015

Like de Facebookpagina winkelhof Leiderdorp en hou deze goed in de gaten. Elke maand is er een speciaal actiebericht. Laat ons op dat bericht weten wat jij graag zou willen kopen op onze koopzondag en maak kans op € 35,- koopzondagshoptegoed.

Voor elke koopzondag worden er 5 facebookwinnaars getrokken die € 35,- shoptegoed winnen. Dit shoptegoed is alleen op de betreffende koopzondag te besteden. De winnaars kunnen hun prijs innen door de kassabonnen in te leveren en krijgen het bedrag terug-gestort op hun rekening. Kijk hieronder de actievoorwaarden.

 

Actievoorwaarden 

1. Algemeen

1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Winkelhof georganiseerde promotionele klantenactie  Maak kans op € 35,-  koopzondag shoptegoed .

1.2 Door deel te nemen aan deze Actie verklaart de deelnemer zich akkoord met de Actievoorwaarden.

2. Actie  Maak kans op € 35,- koopzondag shoptegoed

2.1 Deze Actie heeft een beperkte looptijd van de maandag tot vrijdag 12.00 uur voor de koopzondagen van 6 september, 4 oktober en 1 november 2015.

3. Deelname

3.1 Deelname aan de Actie staat open voor alle klanten vanaf 16 jaar en ouder.

3.1 Elke maandag voor de koopzondagen van 6 september, 4 oktober en 1 november 2015 is er een speciaal actiebericht op de facebookpagina van Winkelhof www.facebook.com/winkelhofleiderdorp.

3.2 Like deze pagina en het actiebericht. Geef bij dit bericht aan wat u zou willen kopen op de aangegeven koopzondag in Winkelhof.

3.3. Klanten mogen per actiebericht een keer mee doen.

3.4 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.

3.5 Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

3.6 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.

3.7 Winkelhof is gerechtigd een deelnemer te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat de deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaft tot deze Actie.

3.8 Eigenaren/bedrijfsleiders van ondernemingen in Winkelhof en hun personeel en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect bij de organisatie van deze Actie betrokken is, zijn uitgesloten van deelname.

3.9 Winkelhof is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de actie maakt.

3.10 Met betrekking tot deelname aan de actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van ieder vorm van rechtsvordering tegen partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de actie.

4. Prijzen

4.1 Per actiebericht worden er 5 winnaars getrokken voor de prijs € 35,- koopzondag shoptegoed.

4.2 Deze shoptegoed is alleen te besteden op de daar opvolgende koopzondag.

4.2 Om het shoptegoed te kunnen ontvangen dienen de winnaars hun bankrekeningnummer door te geven.

4.3 Over deze actie is geen kansspelbelasting verschuldigd.

5. Uitkering van prijzen actie 1

5.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze tijdens de Actieperiode conform de Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen, maken kans op de prijs.

5.2 De winnaars worden op de Facebookpagina www.facebook.com/winkelhofleiderdorp bekend gemaakt.

5.3 Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

5.4 De winnaars dienen hun kassabonnen met duidelijk de datum van de betreffende koopzondag van hun aankoop met hun bankrekeningnummer te sturen naar Buro Toob, t.a.v. Mevr. E. Soós, Prins Bernhardlaan 6, 2405 VZ Alphen aan den Rijn. Zij krijgen dan hun koopzondagaankoop met een maximumbedrag van € 35,- teruggestort op hun rekening.

5.4 De prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.

5.5 Winkelhof is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijs.

6. Overige bepalingen

6.1 Voor vragen of klachten over de Actie of de Actievoorwaarden, kan men (uitsluitend) per mail contact opnemen met eva@burotoob.nl

6.2 Winkelhof is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van redenen deze Actie te staken, indien omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Winkelhof daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Winkelhof bekend gemaakt worden via de website www.winkelhof-leiderdorp.nl en de Facebookpagina www.facebook.com/winkelhofleiderdorp.  

6.3 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Winkelhof gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

6.5 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

6.6 Druk-, spel-, zet- of andere gelijkaardige fouten kunnen niet ingeroepen worden als reden voor schadevergoeding of voor welke verplichting dan ook.

6.7 Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing.