Vandaag geopend 09:30 - 21:00

Jubileum krasactie: win een scooter

24 september 2015

Tijdens de jubileumweek in Winkelhof ontvangt elke klant in de periode 4  - 10  oktober bij aankopen vanaf  € 20,- een kraskaart. Met deze kraskaart maakt u kans op het winnen van een mooie retroscooter. Hoe meer winnende kaarten u tijdens de jubileumweek inlevert, hoe meer kans u maakt op deze mooie scooter of de troostprijs en echte opoefiets. De winnaar van de krasactie wordt op zaterdag 10 oktober bekend gemaakt. Lees hieronder meer over de actievoorwaarden.

Actievoorwaarden Klantenactie Kras en win een scooter

1. Algemeen

1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Winkelhof  georganiseerde promotionele klantenactie: Kras en win een scooter

1.2 Door deel te nemen aan deze Actie verklaart de deelnemer zich akkoord met de Actievoorwaarden.

2. De Actie

2.1 Deze Actie heeft een beperkte looptijd van zondag 4 oktober tot en met zaterdag 10 oktober 2015, 16.00 uur.

2.2 Bij besteding van minimaal € 20,- in een winkel van Winkelcentrum Winkelhof krijgen consumenten een kras-kanskaart. Onder de kraslaag staat aangegeven of je kans maakt op de scooter . De consument kan met deze kanskaart deelnemen aan de actie.

2.3 De kanskaarten met de kans op de scooter kunnen ingevuld in de speciale actieton op het Hemaplein worden gedeponeerd.

3. Deelname

3.1 Deelname aan de Actie staat open voor alle klanten vanaf 16 jaar en ouder.

3.2 Een kanskaart kan slechts eenmaal worden gebruikt.

3.3 Consumenten mogen zo vaak mee doen als zij kaarten hebben.

3.4 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.

3.5 Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

3.6 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.

3.7 Winkelhof is gerechtigd een deelnemer te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat de deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaft tot deze Actie.

3.8 Eigenaren/bedrijfsleiders van ondernemingen in Winkelcentrum Parade en hun personeel en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect bij de organisatie van deze Actie betrokken is, zijn uitgesloten van deelname.

3.9 Winkelhof is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de actie maakt.

3.10 Met betrekking tot deelname aan de actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van ieder vorm van rechtsvordering tegen partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de actie.

4. De Prijzen

4.1 De te winnen prijzen staan vermeld op de Facebookpagina en website van Winkelhof. Het betreft één hoofdprijs een scooter en één troostprijs en opoefiets.

4.2 Over deze actie is geen kansspelbelasting verschuldigd.

5. Uitkering van prijzen

5.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze tijdens de Actieperiode conform de Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen, maken kans op de prijs.

5.2 De winnaar wordt per mail geïnformeerd over de prijs. Daarnaast wordt de winnaar op de Facebookpagina bekend gemaakt.

5.3 Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

5.4 De prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De prijs is niet inwisselbaar voor geld of voor andere goederen of diensten van Winkelhof. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.

5.5 Winkelhof is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijs.

6. Overige bepalingen

6.1 Voor vragen of klachten over de Actie of de Actievoorwaarden, kan men (uitsluitend) per mail contact opnemen met eva@burotoob.nl

6.2 Winkelhof is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van redenen deze Actie te staken, indien omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Winkelhof daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Winkelhof bekend gemaakt worden via de website www.winkelhof-leiderdorp.nl  en de Facebookpagina.  

6.3 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Winkelhof gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

6.4 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

6.5 Druk-, spel-, zet- of andere gelijkaardige fouten kunnen niet ingeroepen worden als reden voor schadevergoeding of voor welke verplichting dan ook.

6.6 Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing.

Aldus opgemaakt te Leiderdorp.